Celebrations
Birthdays
Jul 28
MANUBHAI G. PATEL
Ahmedabad
L. Vijayan
Namakkal
Nagendra Sharma
Jodhpur
Naveen Goyal
Jaipur
Shrikant Baldua
Jaipur
Vinod Aggarwal
Patiala
Jul 29
Ajay Kumar Agarwal
Jamshedpur
Amit Kumar Hallen
Kolkata
Bhagwan Das
Varanasi
Rahul D. Modi
Surat
Sandeep P. Lohade
Pune
Vimal A. Dhariwal
Kutch
Anniversaries
Jul 28
Naishadam Chandrashekar
Secunderabad